08 feb 2022
Finland

Aktiesparkonto med diskretionär förvaltning

Vag skog jordbruk

Som första och enda aktör i Finland erbjuder vi dig som Premium Bankingkund möjligheten att koppla diskretionär förvaltning till aktiesparkontot. Det betyder att vi tar hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna och du kan dra nytta av både aktiesparkontots skattefördelar och kapitalförvaltningens expertis.

Diskretionärt förvaltad aktieportfölj till aktiesparkontot

 • Den diskretionära förvaltningen är ämnad för portföljer med minst 50 000€ och upp till 100 000€ i investerat belopp.
 • Våra aktieförvaltare väljer de bästa finska kvalitetsbolagen enligt vår marknadssyn.
 • Aktiv förvaltning, enkelt för dig.
 • Diversifierad portfölj, antalet innehav cirka 15–20 st.
 • Skatt på avkastning och dividender betalas först när du tar ut medel från kontot.
 • Förvaltningsavgiften är avdragsgill.

Topplista Finland – de bästa finska värdebolagen

Topplista Finland-portföljen innehåller aktier som noteras på Helsingforsbörsen. Vi investerar företrädesvis inom Large Cap- och Mid Cap-segmenten då bolagen där vanligen har god analystäckning och hög likviditet. Jämförelseindexet är OMX Helsinki Benchmark Cap GI. Indexet mäter totalavkastning inklusive dividender.

 • Portföljen är normalt fullinvesterad (90–100 %).
 • Långsiktigt förväntad avkastning uppgår i nuläget till cirka 8 % årligen.
 • Enligt vår bedömning står dividendavkastningen för cirka 3,5 % av totalavkastningen. Erhållna dividender återinvesteras i portföljen.
 • Omsättningshastigheten förväntas vara cirka 15 transaktioner/år.

Fokus på kvalitetsbolag

 • Vi investerar i bolag med god lönsamhet, stark balansräkning, goda kassaflöden samt hög dividendavkastning.
 • En väl fungerande bolagsstyrning och låg sårbarhet för ESG-frågor är viktigt för oss.
 • Vi föredrar bolag som verkar i branscher med god långsiktig tillväxtpotential.
 • Värderingen måste vara rimlig.

Vinster och dividender beskattas vid uttag av medel

 • Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel från aktiesparkontot.
 • När du tar ut medel från aktiespar­kontot värderas aktiesparkontots sparmedel till deras marknadsvärde. Det görs för att beräkna hur stor del av uttaget som är avkastning. I samband med uttaget inne­håller banken kapitalinkomstskatt eller källskatt på den uttagna avkastningen i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Dividender och ränta på aktiesparkontot beskattas inte separat, utan som en del av den totala avkastningen.
 • Dividenderna är skattepliktiga till 100 % till skillnad från traditionellt förvar.
 • För dividender från utländska aktier betalar du i regel källskatt i landet där aktien emitterats.
 • Eventuella förluster kan du dra av i beskattningen endast om du avslutar kontot, det vill säga om du säljer alla inne­hav och tar ut alla medel från aktiesparkontot.

Att tänka på gällande aktiesparkontot

Aktiesparkontot passar för långsiktigt sparande – genom att omplacera vinster och dividender får du möjlighet att dra nytta av ränta på ränta-effekten på lång sikt. Ju längre placeringshorisont, desto lönsammare är aktiesparkontot.

 • Du kan föra över maximalt 100 000 euro till aktiesparkontot. Gränsen på 100 000 euro gäller endast det insatta kapitalet – värdet på placeringarna kan över tid både överstiga och understiga den maximala gränsen.
 • Du kan endast ha ett aktiesparkonto åt gången, och kan således inte ha ett aktiesparkonto i flera banker samtidigt. Det går bra att flytta över ett existerande aktiesparkonto till Ålandsbanken utan skattekonsekvenser.
 • Insättningar kan endast göras i euro.
 • Aktiesparkontot är avsett endast för aktier. Därför kan man inte handla med exempelvis fonder, ETF:er eller andra börsnoterade produkter inom kontot. Befintliga aktieinnehav kan heller inte överföras till aktiesparkontot.
 • Du också öppna ett aktiesparkonto till dina barn – det lämpar sig bra även för långsiktigt sparande till barn.

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Denna publikation är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut.