03 jun 2019
Finland

Beskattningsförändringar

Ålandsbanken Beskattningsförändringar

Kapitaliseringsavtalens, sparlivförsäkringarnas samt de individuella placeringsförsäkringarnas beskattning kommer att ändra under år 2020. Vad innebär allt detta och har placeraren anledning att vidta åtgärder ifall hen har placeringsförsäkringar?

Placeringsförsäkringarnas beskattning ändrar – Nu är det dags att agera

Ännu detta år kan man skattefritt lyfta premien från försäkringarna, innan den nya lagen som ska förenhetliga beskattningen av de olika investeringsformerna träder i kraft. Försäkringarnas beskattning kommer att stramas åt såtillvida, att vid uttag av medel kommer man i framtiden att betrakta avkastningens relativa andel av medlen på kontot som skattepliktig inkomst, sammanfattade Skattebetalarnas Centralförbund innehållet av lagändringen i december i fjol.

Ålandsbanken erbjuder sina kunder kapitaliseringsavtal samt sparlivförsäkringar.

– Eftersom placeringsförsäkringarnas nya skatteregler träder i kraft högst sannolikt först nästa år, har kunderna ännu detta år möjlighet att realisera placeringsförsäkringarnas försäkringspremier enligt de gamla reglerna, förklarar Jarno Vahla, chef för finansiell planering på Ålandsbanken.

Den nya lagen medför att placeringsförsäkringarnas beskattning blir mer rättvis i förhållande till övriga indirekta placeringsformer. Dessutom kommer det att bli möjligt att dra av eventuella förluster i beskattningen.

– Om kunden har en betydande avkastning på sin placeringsförsäkring i förhållande till investerat kapital, försäkringen är placerad med hävstång eller om kunden inom en nära framtid planerar att göra uttag ur försäkringen, så lönar det sig att vidta tänkta åtgärder detta år, säger Vahla.

På motsvarande sätt, om försäkringsskalet går med förlust, om kunden inte har för avsikt att göra uttag inom en nära framtid eller om det är frågan om en relativt ny försäkring med måttlig avkastning, så lönar det sig inte att göra några förändringar. Ur beskattningssynvinkel berör alltså ändringarna de placeringsförsäkringar som går med betydande vinst.

Vahla påminner om att befintlig lagstiftning gällande placeringsförsäkringar är över 20 år gammal, så en lagändring var väntad. När det gäller placeringsförsäkringar har man tidigare betalat skatt endast på den avkastning man lyft, inte på försäkringspremien.

– Om du alltså har en placeringsförsäkring så kan du kontakta din kundansvariga på Ålandsbanken så går vi igenom din situation tillsammans, råder Vahla.

Det är alltid möjligt att gå igenom sin situation med kundansvariga och fundera om man vill byta produkt, och vilka alternativ som finns i rätt risknivå. Det handlar alltså om en avsevärd förändring, men fördelen med försäkringsskal är fortfarande att man kan byta flera placeringsobjekt utan att betala skatt emellan.

Beskattningen av dividend erhållen från utlandet

Tröskeln att köpa utländska värdepapper är låg, men beskattningen av överlåtelsevinster och dividendinkomster kan orsaka huvudbry.

Överlåtelsevinster från utländska värdepapper beskattas vanligtvis i Finland. Dividender från utländska bolag är skattepliktiga på samma sätt som inhemska dividender, om bolaget har sin hemvist i EU eller om ett avtal för undanröjande av dubbelbeskattning har ingåtts mellan bolagets hemviststat och Finland. Beskattningen av dividend som erhålls från ett noterat bolag är 85 % skattepliktig kapitalinkomst och 15 % skattefri inkomst.

Dividend från ett onoterat bolag delas in i kapitalinkomst och förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen räknas enligt det matematiska värdet på aktien. Ifall det matematiska värdet inte finns att utgå ifrån räknas den årliga avkastningen på aktiernas gängse värde.

Enligt skatteavtalet kan källstaten för dividenden beskatta dividenden till en viss procent (allmän skattesats är 15 %). Utländska skatten som uppburits enligt skatteavtalet gottgörs i beskattningen i Finland till det belopp som motsvarar maximiprocenten i enlighet med avtalet.

I praktiken är det dock möjligt att inkomstens källstat har uppburit en större skatt än vad som överenskommits i skatteavtalet (t.ex. Danmark och Frankrike). I dessa situationer gottgörs inte överskottet i beskattningen i Finland utan skatten ska sökas tillbaka från källstaten.

Det lönar sig att reda ut vad som krävs för återbäringen med hjälp av information från skatteverkets webbplats i källstaten. Vanligtvis krävs ett intyg från det egna förvarsinstitutet över innehållen skatt på dividend samt ett hemvistintyg från skatteverket. Utmaningen är att det vid ansökan även kan krävas annan information från investeraren och att vissa stater har ett mycket byråkratiskt förfarande. Som exempel på detta kan man nämna Frankrike, varifrån det kan vara extra utmanande att ansöka tillbaka källskatt. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Frankrike ska ingen källskatt uppbäras, men trots det beskattar Frankrike 30 % av dividenden.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 03.06.2019).
Text: Nina Laakkonen/Tarja Vilén, foto: Adobe Stock

Exempel

När du tar ut kapital ur en försäkring betalar du skatt i samma förhållande som andelen eget kapital och vinsten är, det vill säga:

1. Du har investerat 80 000 euro eget kapital i en placeringsförsäkring och värdet har stigit till 120 000 euro. Andelen eget kapital är alltså två tredjedelar, och vinsten en tredjedel.
2. Du väljer att ta ut 15 000 euro ur försäkringen.
3. För en tredjedel behöver du betala skatt, av 5 000 euro är detta alltså 1 500 euro. Skatten är 30 procent enligt den allmänna skattesatsen för kapitalinkomst.
4. Summan du får i handen är således 13 500 euro.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!