15 maj 2018
Finland

Mot mål 14

Mal 14

Klimathotet och följderna av den globala uppvärmningen märks av allt mer i världen. I haven finns marint skräp och mikroplast, havsdöden breder ut sig och smältande glaciärer är en väckarklocka när det gäller havshöjningen. Inte minst miljön i och omkring Östersjön har sina utmaningar. Med den nulägesbilden är det värdefullt att se att det också finns ett nyvaknat engagemang i frågor kring miljö och hållbarhet.

Som en ledstjärna för det ansvarsfyllda arbetet tjänar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder i världen. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med 169 delmål. Målen ska ses som en helhet av mål som sammantaget syftar till att skapa jämlikhet och rättvisa, skapa 18 Ålandsbanken | Mål 14 fred och förbättra miljön i världen. Mål 14 handlar om havet och har fokus på att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Många av fiskebestånden i världens hav är överutnyttjade och därför krävs det globala åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. En tillväxt som är baserad på havens resurser visar vilken potential haven har för global utveckling, även för fattigdomsbekämpning.

Delmålen i Mål 14 syftar till att man ska hitta verktyg och genomföra konkreta aktiviteter för att hantera föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Några av nyckelåtgärderna är skydd och restaurering av kust och havsområden. Det gäller både lokalt, till exempel i området kring Östersjön, och globalt. Allt hör ihop. Med den typen av konkreta åtgärder kan man bevara biologisk mångfald och fiskeresurser på ett bättre sätt. Ett friskare hav, minskade utsläpp och mer hållbar användning av resurserna bidrar också till att uppnå målen.  I och med FN:s globala hållbarhetsmål har politiker, företag och invånare fått en gemensam agenda att förhålla Mål 14 | Ålandsbanken 19 sig till. Det lovar gott inför framtiden med aktiviteter som leder framåt och i en och samma riktning: en mer hållbar värld. Inte minst när det gäller havet, som ofta är nyckeln till klimat- och miljöförbättringar.

Varmt om hjärtat

Mål 14 är något som ligger Ålandsbanken extra varmt om hjärtat i och med Östersjöprojektet. – Vi är genuint intresserade av att verka för en bättre miljö vid Östersjön, inte minst från ett nordiskt perspektiv. Satsningar på en förbättring av miljön i och omkring havet som förenar oss och våra kunder från Sverige och Finland är till fördel för oss alla. En hållbar utveckling av Östersjön bidrar också till globala förbättringar, säger Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken. Ålandsbanken vill bidra till att förbättra tillståndet i Östersjön och öka medvetenheten.

– Ålandsbanken var tidigt ute. För tjugo år sedan, långt innan innan man pratade om CSR, gjorde vi det möjligt för våra kunder att ha ett miljökonto. Banken donerade och donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på kontot till naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön. Vi var övertygade om att vi kunde göra mer tillsammans, om vi bara hjälptes åt. På det sättet kunde vi på ett aktivt sätt försöka bidra till ökad medvetenhet hos våra kunder. Det gjorde också våra medarbetare engagerade i frågan, säger Wiklöf. Ålandsbankens naturliga koppling till Östersjön har ökat bankens engagemang, i synnerhet under de senaste åren. År 2016 lanserade banken världens första bionedbrytbara betalkort som mäter miljöpåverkan av inköpen.

Agendapodden

Ålandsbankens hållbarhetsarbete och fokus har uppmärksammats i många olika sammanhang på senare tid. Ett sådant tillfälle var när Peter Wiklöf blev inbjuden till ett samtal i CSR Swedens podd ”Vems agenda?”. Till Agendapodden bjuder människorättsjuristen Parul Sharma in gäster från alla samhällssektorer för sjutton samtal om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling vid lika många tillfällen, ett poddsamtal för varje mål. Det blev ett inspirerande, öppet och gränsöverskridande samtal mellan Peter Wiklöf, Ulrika Siira, vattenspecialisten på Havs- och vattenmyndigheten, och Marmar Nekoro, projektledare för Baltic Sea Future. I podden diskuteras ledarskapets betydelse, personligt engagemang och vikten av positiva förebilder. Under samtalet framkom det också att det långsamt sker en hel del synbara förbättringar av miljön i Östersjön och världens hav, men att det också tillkommer nya problem. Det innebär att det finns både utmaningar och möjligheter, men också att det är dags att agera. Banken vill vara med och driva utvecklingen och bidra till hållbar utveckling, särskilt när det gäller Östersjön. Det kan också var och en av oss göra. ”Tänk till. Det gäller ju i allt man gör i livet”, menar Peter Wiklöf.

Tips:

Lyssna på Agendapodden och samtalet om Mål 14 på www.csrsweden.se


Parul Sharma, Peter Wiklöf och Ulrika Siira under inspelningen av Agendapodden

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Text: Anders Ström

Jag vill gärna få mer information om Östersjökortet