Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2019

23 oktober 2019
|

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
23.10.2019 kl. 9.00


 

Delårsrapport för perioden januari – september 2019

"Vi kompletterar nu ett bra första halvår med ett starkt tredje kvartal där rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal någonsin. Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att erbjuda hållbara produkter och tjänster genom att lansera Finlands första Svanenmärkta räntefond. Därutöver ingick Ålandsbanken ett samarbetsavtal med ICA Banken, Söderberg & Partners samt Ikano Bank om att skapa ett nytt gemensamt hypoteksbolag i Sverige. Ålandsbanken och vårt dotterbolag Crosskey tillhandahåller plattformslösningen för det nya hypoteksbolaget och bidrar med befintlig kunskap om bolånehantering.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari – september 2019 jämfört med januari – september 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 24,1 miljoner euro (21,3).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 19,1 miljoner euro (16,7).

 • Räntenettot minskade med 3 procent till 39,9 miljoner euro (41,2).

 • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 41,7 miljoner euro (40,4).

 • Kostnaderna minskade med 2 procent till 72,0 miljoner euro (73,2).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,5 procent (9,6).

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,23 euro (1,08).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3 procent (13,0 den 31 december 2018).

 • Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än eller i nivå med 2018. 

Tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 9,5 miljoner euro (7,7).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 25 procent till 7,6 miljoner euro (6,1).

 • Räntenettot var på oförändrad nivå och uppgick till 13,3 miljoner euro (13,3).

 • Provisionsnettot ökade med 9 procent till 13,8 miljoner euro (12,7).

 • Kostnaderna ökade med 2 procent till 22,5 miljoner euro (22,1).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 12,3 procent (10,3).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,49 euro (0,39).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2019
Kv2
2019
 %Kv3
2018
%1.1-30.9.
2019
1.1-30.9.
2018
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto13,313,4013,3039,941,2-3
Provisionsnetto13,813,8012,7941,740,43
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde1,60,8 -0,1 2,81,3 
Övriga intäkter4,24,3-34,1313,112,55
Summa intäkter32,932,3230,01097,595,42
         
Personalkostnader-13,4-14,5-8-13,21-42,4-42,8-1
Övriga kostnader-6,3-6,05-7,0-10-21,1-24,9-15
Avskrivningar-2,9-2,81-1,857-8,5-5,555
Summa kostnader-22,5-23,4-4-22,12-72,0-73,2-2
         
Resultat före nedskrivningar10,48,9167,93125,522,215
         
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,8-0,2 -0,3 -1,4-0,956
Rörelseresultat9,58,797,72424,121,313
         
Inkomstskatt-1,9-1,89-1,622-5,0-4,59
Rapportperiodens resultat7,66,996,12519,116,714
Hänförligt till:         
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp7,66,996,12519,116,714
         
Volymer        
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor3 9854 00103 9780   
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor3 2883 22523 0857   
Aktivt förvaltat kapital 15 7885 63735 849-1   
Eget kapital 24724222374   
Balansomslutning5 5555 51415 4841   
Riskexponeringsbelopp1 5711 57701 5650   
         
Nyckeltal        
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 212,311,5 10,3 10,59,6 
Avkastning på eget kapital, % (ROE),
rullande tolv månader till periodens slut
10,510,0 9,4    
K/I-tal 30,690,72 0,74 0,740,77 
Kreditförlustnivå, % 40,080,01 0,03 0,050,03 
LCR, % 5163165 131    
Loan/deposit ratio, % 6121124 129    
Core funding ratio, % 78889 91    
Soliditet, % 84,44,4 4,3    
Kärnprimärkapitalrelation, % 913,313,3 13,2    
Resultat per aktie, euro 100,490,4590,39241,231,0814
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,490,45100,39251,231,0814
Resultat per aktie, euro,
rullande 12 månader till periodens slut
1,631,5461,4215   
Eget kapital per aktie, euro 1115,8615,59215,304   
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro15,8315,54215,224   
Aktiekurs A-aktie, euro14,7014,60114,70    
Aktiekurs B-aktie, euro14,8514,55213,857   
Antal aktier tusen st15 55115 525015 4721   
Antal aktier efter utspädning tusen st15 58715 595015 5800   
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster713702270226986891

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från fordringar på allmänheten / Fordringar på allmänheten vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Depositioner från allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital / Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2019. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2019 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_19.pdf

Mariehamn den 23 oktober 2019

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.

--

Om du inte längre vill ha någon marknadsföring från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register för direkt marknadsföring. Skicka ett mail till kundservice@alandsbanken.fi och skriv i meddelandet att du inte vill ha marknadsföring från Ålandsbanken. Länk till vår integritetspolicy: https://www.alandsbanken.fi/integritet-villkor/integritetspolicy


 


 

Bilaga