Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan man försäkra sig om att vara rätt positionerad under 2021?

Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Läs mer

Ålandsbankens kapitalförvaltning blickar framåt

Den makroekonomiska omgivningen är generellt sett positiv för aktier inför år 2021. Kombinationen av stigande tillväxt och något högre inflation har historiskt resulterat i kurs-uppgångar och ett fortsatt lågt ränteläge är också gynnsamt för risktillgångar. Investerarna diskonterar en relativt kraftfull återhämtning i efterfrågan under 2021. De kommande månaderna bjuder således sannolikt på volatilitet vilket öppnar för intressanta investeringsmöjligheter.

Timo Lithén, biträdande chef Private Banking Finland, intervjuar Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell och chefsstrateg Niklas Wellfelt om hur Ålandsbankens kapitalförvaltning säkerställer att vi är rätt positionerade under 2021.

Lars Söderfjell

Under tre decennier har Lars skaffat sig värdefulla erfarenheter och erövrat en specialkunskap om aktiemarknaden från flera olika roller som aktiestrateg och förvaltare. Lars leder och ansvarar för ett team för förvaltning av direktägda aktier.

Niklas Wellfelt

Niklas, som är chef för Case & Analys inom ramen för Ålandsbankens kapitalförvaltning, har 30 års branscherfarenhet med bakgrund från Erik Penser, Kaupthing Bank, Alfred Berg och Riksbanken.

Talare

Lars Söderfjell

Aktiechef

Ålandsbanken Fondbolag

Niklas Wellfelt

Chefsstrateg

Ålandsbanken Fondbolag

Moderator

Timo Lithén

Biträdande chef, Private Banking Finland

Ålandsbanken

Relaterade evenemang

Disclaimer

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna publikation. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna publikation.

All information som ges i denna presentation är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av presentationen får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Presentationen eller kopia av den får inte distribueras i USA eller i något annat land där det enligt landets lagstiftning inte är tillåtet.