Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till ålandsbankens webbinarium

Marknadsutblick webbinarium 14.9.2022

Bland prognosmakare pågår en kamp om att presentera den mest nattsvarta konjunkturbilden inför hösten, baserat på hög inflation och energikris parat med räntehöjningar från centralbanker, vilket sammantaget rycker undan hushållens köpkraft och efterfrågan i ekonomin. Det blir dock sällan så illa som kollektivet förväntar. Det finns motverkande krafter och med ett pågående krig på tröskeln till EU finns det sannolikt en politisk medvetenhet om att undvika att med öppna ögon bereda väg för en varaktig europeisk recession. I rådande allvarsamma situation finns legitimitet för politiken att vara snabbfotad.

Främst kan finanspolitiken användas för att mildra effekter av kostnadskrisen. Subventioner och förändringar av regelverk diskuteras för att stötta hushåll och energi- intensiv verksamhet. Men med detta sagt kommer tillväxten att mattas av rejält under de närmaste månaderna, men det är oklart hur stor nedgången kommer att bli. Ju kraftfullare avmattning av efterfrågan desto snabbare nedgång i prisökningstakten. Råvaruinflationen förefaller att redan ha kulminerat, med undantag för energisektorn. Marknaden prissätter snabba räntehöjningar från central-bankerna, men vår bedömning är att dessa redan är väl diskonterade i obligationsmarknaden. Data från USA fortsätter att vara starka vad gäller industri och arbetsmarknad. Europa har stora utmaningar i form av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och en osäker energiförsörjning inför kommande vinter. Signalerna från bolagen under sommaren har dock i allmänhet varit positiva, men av största vikt blir att läsa av utvecklingen under september, när den ekonomiska aktiviteten ska åter- startas efter semesterperioden.

Tekniska instruktioner

Vimeo försöker alltid anpassa kvaliteten på live stream till bästa möjliga baserat på mottagarens internetuppkoppling, vilket kan göra att sändningen stundvis bryts. Du kan manuellt ändra kvaliteten genom att klicka på "inställningar"-knappen i videofönstret (kugghjulsikonen i det nedre högra hörnet av videofönstret) och ändra kvaliteten till lägsta möjliga (240p), så kommer videon sannolikt att visas utan avbrott. Stäng även ner andra program såsom e-post och andra webbläsarfönster, så att du får så mycket bandbredd som möjligt för att spela upp videon. Chatten kan nås antingen genom att logga in eller genom att klicka på knappen "Chat as Guest". Du kan ställa frågor till presentatörerna genom att klicka på knappen "Have a Question?" längst ner i chattfönstret. Din fråga kommer att sparas i Vimeos system via vilket moderatorn kan skicka den vidare till sändning. Vi försöker besvara frågor som inkommer under sändning mot slutet av sändningen.

Disclaimer

ANSVARIG UTGIVARE

Ansvarig utgivare är Ålandsbanken Abp.

ÅLANDSBANKEN

Ålandsbanken står under finländska Finansinspektionens tillsyn.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsförings-material och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare.

INTRESSEKONFLIKTER

Ålandsbanken har fastställt interna regler för hur intressekonflikter ska identifieras och hanteras. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som administrativa regler som syftar till att tillförsäkra bankens personal en tillräcklig grad av oberoende så att de kan tillvarata kundernas intressen. När det gäller de rekommendationer om investeringar i värdepapper som lämnas av Ålandsbanken finns det anledning att informera om att Ålandsbanken vid olika tillfällen kan handla för egen räkning och ha positioner i de värdepapper som rekommendationen avser. Mer information om hur Ålandsbanken hanterar intressekonflikter finns på www.alandsbanken.fi.

RISKER

Information i denna publikation som hänvisar till

• tidigare resultat som avser ett finansiellt instrument, ett finansiellt index eller en investeringstjänst, eller

• simulerade resultat, eller

• en prognos om framtida resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation om framtida resultat.

TÄNK PÅ

• att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på din egen risk.

• att kontrollera utgivarens/emittentens kreditvärdighet.

• att du måste sätta dig in i de villkor som gäller för handel med värdepapper och i förekommande fall information i prospekt, marknadsföringsmaterial samt övrig information om aktuellt värdepapper, dess egenskaper och risker.

• att det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel eller fråga om du inte förstår redovisningen.

• att det är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på dina innehav.

• att du när du gjort en investering i värde-papper, på eget initiativ måste vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster.

• att en investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet. Vissa placeringar i optioner eller andra derivatinstrument kan dessutom leda till förluster som överstiger din ursprungliga investering.

• att om du lånefinansierar en investering i värdepapper så ökar din ekonomiska risk avsevärt.

UPPHOVSRÄTT OCH FÖRBUD MOT SPRIDNING

Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Ålandsbanken tillåter spridning av publikationen på sociala medier så länge den sprids utan ändringar i innehåll eller layout. Det är dock inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning.

Relaterade evenemang