Hoppa till huvudinnehåll

Marknadsutblick webbinarium 14.9.2022

Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Läs mer

Bland prognosmakare pågår en kamp om att presentera den mest nattsvarta konjunkturbilden inför hösten, baserat på hög inflation och energikris parat med räntehöjningar från centralbanker, vilket sammantaget rycker undan hushållens köpkraft och efterfrågan i ekonomin. Det blir dock sällan så illa som kollektivet förväntar. Det finns motverkande krafter och med ett pågående krig på tröskeln till EU finns det sannolikt en politisk medvetenhet om att undvika att med öppna ögon bereda väg för en varaktig europeisk recession. I rådande allvarsamma situation finns legitimitet för politiken att vara snabbfotad.

Främst kan finanspolitiken användas för att mildra effekter av kostnadskrisen. Subventioner och förändringar av regelverk diskuteras för att stötta hushåll och energi- intensiv verksamhet. Men med detta sagt kommer tillväxten att mattas av rejält under de närmaste månaderna, men det är oklart hur stor nedgången kommer att bli. Ju kraftfullare avmattning av efterfrågan desto snabbare nedgång i prisökningstakten. Råvaruinflationen förefaller att redan ha kulminerat, med undantag för energisektorn. Marknaden prissätter snabba räntehöjningar från central-bankerna, men vår bedömning är att dessa redan är väl diskonterade i obligationsmarknaden. Data från USA fortsätter att vara starka vad gäller industri och arbetsmarknad. Europa har stora utmaningar i form av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och en osäker energiförsörjning inför kommande vinter. Signalerna från bolagen under sommaren har dock i allmänhet varit positiva, men av största vikt blir att läsa av utvecklingen under september, när den ekonomiska aktiviteten ska åter- startas efter semesterperioden.

Relaterade evenemang

Disclaimer

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna publikation. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna publikation.

All information som ges i denna presentation är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av presentationen får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Presentationen eller kopia av den får inte distribueras i USA eller i något annat land där det enligt landets lagstiftning inte är tillåtet.