22 sep 2023
Finland

Endast goda alternativ för ränteplacerare

Jyri alandsbanken fondbolaget fonder rantor aktier

Bakom oss har vi den snabbaste och mest aggressiva räntehöjningscykeln någonsin. ECB kan eventuellt höja styrräntorna ytterligare något från dagens nivå på cirka 4 procent - eller lika gärna låta bli. Oavsett är räntetoppen nu mer eller mindre här, även när det gäller 12 månaders euribor. Betydligt viktigare än att gissa den exakta toppen är varaktigheten av den höga räntenivån.

Många finanstidningar och även vissa analytiker räknar med att räntesänkningarna kommer att inledas redan nästa vår, vilket är mycket optimistiskt enligt min mening. Naturligtvis kan dessa förväntningar ändras många gånger om. Eftersom prognoser för ränteutvecklingen på kort sikt skapar huvudbry även för experter, är det inte realistiskt att tänka att det finns någon större säkerhet i prognoser för ett år eller längre tid framåt.

Både nominell och real avkastning i sikte

För en ränteplacerare är den viktigaste avkastningsfaktorn den löpande avkastningen, dvs. den förväntade avkastningsnivå som investeringen ursprungligen gjordes till. Till följd av stigande räntor är dessa förväntade avkastningsnivåer nu efter en lång tid på mycket attraktiva nivåer och man kan förvänta sig både nominell och real avkastning. Och då specifikt i form av kupongränta. Rörelser i marknadsräntorna påverkar naturligtvis dagsvärdet på ränteplaceringar. Om räntorna skulle stiga ytterligare utgör den aktuella avkastningen dock en bra buffert mot negativa effekter, och å andra sidan ger sänkningar i marknadsräntorna ytterligare fördelar för ränteplaceringar. Det är värt att komma ihåg att när marknaden är volatil och orolig bör investeraren inte vara det. Uthållighet, tålamod och regelbundenhet belönar placeraren. Dessutom jobbar världens "åttonde underverk" - ränta på ränta-effekten – med full kraft igen till förmån för placeraren, tack vare den förbättrade löpande avkastningen!

Även företagsobligationers avkastningsnivåer lockar

Just nu erbjuds ränteplacerare endast bra alternativ och detta gäller även för placeringar i företagsobligationer. Marknadsläget för företagsobligationer är mycket likt det som rådde i början av året. Företagens balansräkningar är generellt sett i utmärkt skick och de ökade kostnaderna har framgångsrikt överförts till försäljningspriserna. Dessutom finns det knappt några refinansieringsbehov för detta år. Attraktiviteten av företagsobligationers avkastningsnivå avspeglas bland annat av att avkastningsnivån för Investment Grade-klassificerade obligationer nu överstiger aktiemarknadens utdelningsavkastning. Detta har inte varit fallet på årtionden. Å andra sidan överstiger den förväntade avkastningen på High yield-obligationer med lägre kreditbetyg den långsiktiga riskpremien för aktier, samtidigt som risken är ungefär hälften av den historiska risken på aktiemarknaden! I en bredare investeringsportfölj ger ränteplaceringar också diversifieringsfördelar som minskar den totala risken, men tack vare de ökade löpande avkastningarna ger de också ett betydande avkastningsbidrag.

Vilken av våra räntefonder passar dina behov?

Ålandsbankens utbud av räntefonder erbjuder flera alternativ eller kombinationer av risknivåer och förväntad avkastning, beroende på varje investerares aktuella behov och riskaptit.

Ålandsbanken Kort Företagsränta – bästa nordiska korträntefonden 2023 (Refinitiv Lipper Fund Awards)

Fonden är en mycket kortfristig lågriskfond med en genomsnittlig löptid på endast cirka ett år. Fonden har en framgångsrik historik på nästan 20 år och har haft samma förvaltare under hela denna tid. Analysföretaget Morningstar ger fonden det högsta toppbetyget på 5 stjärnor. Fondens genomsnittliga kreditbetyg är starkt Investment Grade, BBB+. Den aktuella förväntade avkastningen är över 5 procent.

Ålandsbanken Euro Bond – bäst i Norden 8 år i rad (Refinitiv Lipper Fund Awards 2014 – 2021)

Fonden har en imponerande avkastningshistorik på 24 år, och den nuvarande portföljförvaltaren har ansvarat för fonden sedan 2009. Fonden har en något längre genomsnittlig löptid på cirka 2,5 år, en genomsnittlig Investment Grade-rating på BBB och 4-stjärnor från analysföretaget Morningstar. Vår strategi för ränteportföljförvaltning tror starkt på principen om komparativa fördelar, och därför har Euro Bond en tydlig exponering mot nordiska investeringar.

Ålandsbanken Green Bond ESG – 4 Morningstarstjärnor

Fonden är det senaste tillskottet i vår fondfamilj och lanserades den 19 maj 2019. Samma portföljförvaltare har ansvarat för fonden sedan dess start. Fonden har tilldelats Svanenmärket för sina hållbara och ansvarsfulla investeringar. Fonden har hållbara investeringar som investeringsmål och den klassificeras därför som en mörkgrön eller artikel 9-fond enligt EU:s SFDR-förordning. Samtidigt har fonden också en stark Investment Grade-rating, BBB+ och ett durationsmål nära marknadens genomsnitt. Redan över hälften av nyemissionerna inom Investment Grade-klassen uppfyller hållbarhetskriterierna.

Ålandsbanken Euro High Yield – 3 Morningstarstjärnor (3 år)

Fonden har varit verksam i 18 år och det nuvarande portföljförvaltningsteamet har varit involverade i förvaltningen under hela denna tid. Fonden investerar i företagsobligationer med lägre kreditbetyg, vilket innebär att den förväntade avkastningen också är hög – för närvarande nästan 8 procent. En hög förväntad avkastning innebär också en något högre volatilitet, så den rekommenderade placeringshorisonten är också längre. Naturligtvis bidrar också fondens väldiversifierade innehav till att minska den förväntade volatiliteten. Durationen, som mäter ränterisken, hålls långt under marknadens genomsnitt.


Det finns flera osäkerhetsfaktorer och saker att ta hänsyn till i år och ingen har en kristallkula som spår framtiden. Men ränteplaceringar erbjuder nu bra avkastning oavsett löptid och risknivå. Den löpande avkastningen (och ränta på ränta-effekten) belönar investeraren trots fluktuationer på marknaden.


Jyri Suonpää
Räntechef, Ålandsbankens Fondbolag
22-09-2023


Fonderna förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Publikationen är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.fi samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken