Siirry pääsisältöön

Verotus

Rahastojen verotus Suomessa

Olemme koonneet keskeisiä tietoja sijoitusrahastojen ja rahasto-osuudenomistajien verotuksesta Suomessa. Lisätietoa saat esimerkiksi paikallisesta verotoimistosta tai Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.vero.fi tai sivulta www.porssisaatio.fi

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä

Rahastot ovat tuloverolain mukaisesti verovapaita yhteisöjä. Ne eivät maksa veroa korkotuloistaan tai luovutusvoitoistaan eivätkä kaksinkertaista veroa osinkotuloistaan.

Rahasto-osuudenomistajan verotus

Rahasto-osuuksien tuotto verotetaan pääomatulona

Luovutusvoitot rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet ovat pääomatuloja, joista luonnolliset henkilöt ja kotimaiset kuolinpesät maksavat veroa 30 %. Mikäli pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, verokanta on ylittävältä osalta 34 prosenttia. Yhteisöjen veroprosentti on 20. Yleishyödyllisille yhteisöille tuotto-osuudet ja luovutusvoitot ovat verottomia.

Luovutusvoitto

Luovutusvoitto syntyy arvonnoususta, joka rahasto-osuuden arvossa on tapahtunut merkintäajankohdasta lunastukseen. Todellinen luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta rahasto-osuuksien hankintaan liittyvät kulut, minkä seurauksena saatava erotus on saatu luovutusvoitto. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa. Silloin osuudenomistaja saa vähentää yli 10 vuotta omistamistaan rahasto-osuuksista 40 % lunastushinnasta hankintamenona. Alle 10 vuotta omistamistaan osuuksista osuudenomistaja saa vähentää 20 % lunastushinnasta hankintamenona. Rahasto-osuuden arvo voi myös laskea. Luovutustappio syntyy, jos rahasto-osuuden arvo on laskenut merkintäajankohdasta lunastukseen.

Ennakonpidätys

Tuotto-osuuksille jaetusta tuotosta pidätetään luonnollisilta henkilöiltä ja kotimaisilta kuolinpesiltä 30 % vero. Ålandsbanken Rahastoyhtiö ei tee ennakonpidätystä rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyvistä luovutusvoitoista.

Veroilmoitus

Rahasto-osuudenomistajan ei tarvitse ilmoittaa omistamiaan rahasto-osuuksia veroilmoituksessa. Rahastoyhtiö toimittaa veroviranomaisille tiedot osuudenomistajista, heidän omistamistaan rahasto-osuuksista ja rahasto-osuuksien lunastuksista (myynneistä). Jos osuudenomistaja on myynyt rahasto-osuuksia verovuoden aikana, luovutusvoitot ja -tappiot tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. Vaihtoehtoisesti osuudenomistajan tulee täyttää kyseiset tiedot veroehdotukseen.

Luovutustappioiden vähentäminen

Mahdollisen luovutustappion voi vähentää luovutusvoitoista samana verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna.

Rahaston vaihto tai saman rahaston osuuslajin vaihto

Vaihdettaessa rahasto toiseen rahastoon osuudenomistajalle syntyy luovutusvoitto tai -tappio. Osuuslajin vaihto saman rahaston sisällä on verotonta.

Yhteisöt

Yhteisöjen tulee sisällyttää rahasto-osuudet taseeseen sekä mahdollinen tuotto, luovutusvoitto tai -tappio tuloslaskelmaan. Rahastoyhtiö ei tee ennakonpidätystä tuotto-osuuksille jaetusta tuotosta muiden kuin yksityishenkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien osalta.

Rajoitetusti verovelvolliset

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (lähdeverolaki) mukaan Suomessa rajoitetusti verovelvollisille henkilöille jaettavasta tuotosta pidätetään lähdevero. Lähdeveron suuruus on 30 prosenttia, ellei kyseisten maiden välisessä verosopimuksessa ole sovittu alemmasta verokannasta. Rahastoyhtiö perii rahaston maksamasta vuotuisesta tuotosta mahdollisen lähdeveron. Luovutusvoitto verotetaan saajan asuinvaltiossa.