Siirry pääsisältöön
16 huhtikuuta 2015
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. huhtikuuta 2015 käsitellyt asiat

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2014.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20. huhtikuuta 2015. Osinko maksetaan 27. huhtikuuta 2015.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ä muutetaan siten, että toimialan kuvauksessa olevat lakiviittaukset ovat yhtäpitävät nyt voimassa olevan lainsäädännön kanssa, koska luottolaitostoiminnasta annettu laki (121/2007) on kumottu luottolaitostoiminnasta annetulla lailla (610/2014), että yhtiöjärjestyksen 3 §:ä muutetaan siten, että poistetaan B-osakkeiden etuoikeus, A-osakkeisiin nähden, vuotuiseen osinkoon Pankin jakokelpoisista voittovaroista kuuteen prosenttiin saakka B-osakkeiden aikaisemmasta nimellisarvosta, sekä että yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotetaan seitsemästä jäsenestä kahdeksaan jäseneen sekä että varajäseniä ei voida asettaa.

Kyseiset pykälät kuuluvat näin ollen seuraavasti:

2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 § lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

3 § A- och B-aktier

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.

Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar.

Verkställande direktören kan inte vara medlem av bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf ja Dan-Erik Woivalin. Lisäksi hallitukseen valittiin yksimielisesti uudeksi jäseneksi Göran Persson. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin yksimielisesti myös Ulrika Valassi, joka aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000 euron vuosipalkkion, kuitenkin siten, että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuvat hallituksen jäsenet saavat palkkion kaksinkertaisena.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Pauli Salminen ja Mari Suomela. Lisäksi KHT-tilintarkastaja Oscar Orrström valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokuntaa koskevan käytännön vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen soveltaman menettelytavan nimitysvaliokunnan asettamisesta. Nimitysvaliokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä pankin kolmea kunakin vuonna 1. marraskuuta äänioikeudeltaan suurinta osakkeenomistajaa edustavista henkilöistä. Mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy osallistumasta nimitysvaliokuntaan, oikeus jäsenyyteen siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Hallitus