Siirry pääsisältöön

Yleistä hallituksesta

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.
Hallitukseen kuului vuonna 2023 seitsemän varsinaista jäsentä 29.3.2023 pidettyyn yhtiökokoukseen asti, jolloin Åsa Ceder erosi hallituksesta. Loppuvuonna 2023 hallituksessa oli yhteensä kuusi varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Hallituksen arviointi hallituksen jäsenten riippu­mattomuudesta pankista ja merkittävistä osakkeeomistajista

Hallitus arvioi, että hallituksen puheenjohtaja ja kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia pankista. Christoffer Taxell, Mirel Leino-Haltia ja Ulrika Valassi ovat riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajan Nils Lammen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on konserninjohtaja Wiklöf Holding Ab:ssä, jolla on merkittävä osakeomistus pankissa. Anders Wiklöfin katsotaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta pankin osakkeiden suoran ja välillisen omistuksensa johdosta. Anders Å Karlssonin arvioidaan olevan riippuvainen pankin merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on hallituksen jäsen Alandia Försäkring Abp:ssä, jolla on merkittävä osakeomistus pankissa.

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta sekä vastaa pankin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös laajakantoisista policy- ja strategialinjauksista
sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja
johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuhteensa muista ehdoista.
Hallituksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Työskentelyään varten hallitus on vahvistanut sisäisen työjärjestyksen, joka koskee koko konsernia. Työjärjestys sääntelee pääasiassa hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän välisen työnjaon. Työjärjestyksessä on määritelty myös kokouskäytäntö, kokouspöytäkirjat ja raportointirutiinit. Työjärjestyksestä tehdään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tarvittaessa. Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskustelua taloudellisesta tilanteesta finanssimarkkinoilla.

Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta säännöllisesti antamien raporttien perusteella hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja pankin toimintaa ja hallintoa koskevan muun sääntelyn mukaan
hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja johtoryhmä saattavat hallituksen käsiteltäviksi.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelystään. Arviointi käsittää muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi
hallituksen työskentelyä vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskusteluja. Hallituksen puheenjohtajan
johdolla arviointi käsitellään hallituksen seurantakokouksessa sekä päätetään toimenpiteistä, joihin ryhdytään arvioinnin johdosta.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Luottolaitostoiminnasta annetun lain ja koodin mukaan hallituksen on määriteltävä periaatteet hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden edistämiseksi ja
asetettava luottolaitokselle tavoitteeksi sukupuolten tasapuolinen edustus hallituksessa. Pankki pyrkii edistämään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta,
jotta hallituksella kokonaisuutena on yhtiön valvonnan ja kehitysvaiheen vaatima osaaminen ja kokemus.
Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan, että hallitus ryhmänä on monimuotoinen jäsenten koulutuksen, henkilökohtaisten ominaisuuksien, kokemuksen, sukupuolen
ja iän suhteen. Sukupuolijakauman on oltava tasainen ja sen vuoksi molempien sukupuolten tulee olla edustettuina kunakin nimitysajankohtana esitettävässä
ehdotuksessa hallituksen uudesta jäsenestä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet ovat yhteisesti saavuttaneet tehtävän edellyttämän koulutuksen, kokemuksen ja pätevyyden moninaisuuden. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa siten, että sukupuolijakauma on 33 prosenttia naisia ja
67 prosenttia miehiä. Jakauma oli 29.3.2023 pidettyyn yhtiökokoukseen asti 43 prosenttia naisia ja 57 prosenttia miehiä.