Siirry pääsisältöön

Yleistä hallituksesta

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen on vuonna 2018 kuulunut seitsemän varsinaista jäsentä sen jälkeen, kun Dan-Erik Woivalinin toimikausi päättyi yhtiökokoukseen 5. huhtikuuta 2018. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Hallituksen arviointi hallituksen jäsenten riippu­mattomuudesta pankista ja merkittävistä osakkeeomistajista

Hallituksen arviointi on, että hallituksen puheenjohtaja ja kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia pankista.

Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson ja Ulrika Valassi ovat riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtajan Nils Lammen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on konserninjohtaja Wiklöf Holding Ab:ssä, jolla on merkittävä osakeomistus pankissa. Åsa Cederin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimi vuonna 2018 toimitusjohtajana Alandia Vakuutukseen sisältyvässä Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia vakuutusyhtiössä, joka on pankin merkittävä osakkeenomistaja. Göran Perssonin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Wiklöf Holding Ab:n hallituksen jäsen. Anders Wiklöfin katsotaan olevan riippu­vainen merkittävästä osakkeenomistajasta pankin osakkeiden suoran ja välillisen omistuksensa johdosta.

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta sekä vastaa pankin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös laajakantoisista policy- ja strategialinjauksista sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja toimivan johdon muiden jäsenten (johtoryhmän) nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuhteensa muista ehdoista. Hallituksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Työskentelyään varten hallitus on vahvistanut sisäisen työjärjestyksen, joka kattaa koko konsernin. Työjärjestys sääntelee pääasiassa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon välisen työnjaon. Työjärjestyksestä tehdään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskustelua taloudellisesta tilanteesta finanssimarkkinoilla. Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta säännöllisesti antamien raporttien nojalla hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja pankin toimintaa ja hallintoa koskevan muun sääntelyn mukaan hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja toimiva johto saattavat hallituksen käsiteltäviksi.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelystään. Arviointi käsittää muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi hallituksen työskentelyä vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskusteluja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla arviointi käsitellään hallituksen seurantakokouksessa sekä päätetään toimenpiteistä, joihin ryhdytään arvioinnin johdosta.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Pankki pyrkii hyvään tasapainoon hallituksen jäsenten jakaumassa. Hallituksessa sukupuolijakauman on oltava tasainen ja sen vuoksi molempien sukupuolten on oltava edustettuna kulloisenakin nimitysajankohtana esitettävässä ehdotuksessa hallituksen uudesta jäsenestä.