Siirry pääsisältöön
17 elokuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen vuonna 2022 erääntyviä SEK 2,500,000,000 katettuja joukkovelkakirjalainoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EUR 2,000,000,000 MTN- ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman alla ja

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
17.8.2021

Ålandsbanken Abp julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen vuonna 2022 erääntyviä SEK 2,500,000,000 katettuja joukkovelkakirjalainoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EUR 2,000,000,000 MTN- ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman alla ja aloittaa kirjallisen menettelyn

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Ålandsbanken Abp (“Ålandsbanken”) julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen vuonna 2022 erääntyviä SEK 2,500,000,000 katettuja joukkovelkakirjalainoja (ISIN SE0010598474) (“Laina”), jotka on laskettu liikkeeseen sen EUR 2,000,000,000 MTN- ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman alla. Suostumusten hakumenettelyssä Ålandsbanken pyytää lainanhaltijoiden suostumusta muuttaa Lainan ehtoja (”Ehdotus”). Muutos liittyy suunniteltuun katetun joukkolainan liikkeeseenlaskuun (”Uusi Laina”), jossa liikkeeseenlaskijana toimii Ålandsbanken, mutta jonka ehdot sallivat lainan siirron Borgo AB:lle, josta tulee lainan liikkeeseenlaskija. Uuden Lainan liikkeeseenlaskijan vaihtuminen on ehdollinen sekä Ålandsbankenin että Borgon päätökselle tehdä siirto. Uusi Laina liittyy aiottuun sopimukseen, jossa Ålandsbanken siirtää ruotsalaiset asuntolainansa ja SEK-nimellismääräiset katetut joukkolainansa Borgolle. Nordea Bank Abp ja Danske Bank A/S ovat Uuden Lainan Joint Lead Manager ja Bookrunner.

Ålandsbanken aloittaa suostumusten hakumenettelyn ja kirjallisen menettelyn (“Kirjallinen menettely”), jossa Ålandsbanken tekee Ehdotuksen, että Lainan ehtoihin lisätään lunastuslauseke (”Ehdotus”), jonka mukaan Ålandsbanken voi lunastaa kaikki, mutta ei vain joitain, liikkeessä olevat velkakirjat ennen eräpäivää hintaan, joka on 100,800 % Lainan nimellisarvosta sekä suorittamalla kertyneet ja maksamatta olevat korot. Lainanhaltijat voivat äänestää Ålandsbankenin Ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan. Nordea Bank Abp ("Tabulaatioagentti") toimii tabulaatioagenttina ja solisitaatioagenttina Kirjallisessa Menettelyssä.

Korvauksena siitä, että lainanhaltijat äänestävät Kirjallisessa Menettelyssä 25.8.2021 mennessä ("Aikainen Määräaika”) Ålandsbanken tarjoaa 0,30 % palkkion ("Äänestyspalkkio") laskettuna sille joukkovelkakirjalainojen pääomalle, joiden osalta kukin lainanhaltija on äänestänyt. Äänestysmaksu maksetaan niille lainanhaltijoilla, joilta Tabulaatioagentti on saanut pätevän puolesta tai vastaan äänen ennen Aikaista Määräaikaa. Äänestyspalkkion maksu on ehdollinen sille, että (i) Ehdotuksen on hyväksynyt vaadittu enemmistö lainanhaltijoista, jotka osallistuvat Kirjalliseen Menettelyyn ja että (ii) Ålandsbanken lunastaa Lainan takaisin muutettujen ehtojen mukaisesti.

Todetaan selvyyden vuoksi, että Ålandsbankenilla ei ole velvollisuutta käyttää lunastusoikeutta, vaikka Ehdotus hyväksyttäisiin.

Tiettyjen suostumuksen hakumenettelyn ehdoissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä, on niillä lainanhaltijoilla, jotka äänestävät Ehdotuksen puolesta ennen Aikaista Määräaikaa, oikeus saada etuoikeus Uuden Lainan allokaatiossa Uuden Lainan ehtojen mukaisesti.

Lainanhaltijat palauttavat Notice of the Procedure in Writing -liitteeseen sisältyvän Liitteen 1 mukaisen äänestyslomakkeen ja Liitteen 2 mukaisen valtakirjan/valtuutuksen tai muun vastaavan riittävän selvityksen, jos Lainat ovat säilytyksessä muualla kuin Euroclear Sweden AB:ssä. Asiakirjat toimitetaan skannattuna kopiona sähköpostitse osoitteeseen nordealiabilitymanagement@nordea.com.

Voidakseen osallistua Kirjalliseen Menettelyyn ja saadakseen etuoikeuden Uuden Lainan allokaatiossa ja/tai Äänestyspalkkion lainanhaltijan tulee olla merkittynä lainanhaltijaksi 25.8.2021 (”Record Date”). Tämä tarkoittaa, että lainanhaltijan pitää olla rekisteröitynä arvopaperitilille Euroclear Sweden AB:ssä suorana rekisteröitynä omistajana tai valtuutettuna hallintarekisteröitynä omistajana joko yhden tai useampien Lainan velkakirjojen osalta. Tabulaatioagentin tulee saada täytetty äänestyslomake viimeistään klo 12:00 (CET) 1.9.2021 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen tulleet äänet voidaan jättää huomioimatta.

Kirjallisen menettelyn lopputulos julkistetaan Ålandsbankenin nettisivuilla viimeistään 2.9.2021.

Suostumuksen hakumenettelyn ehdot käyvät ilmi Notice of the Procedure in Writing -tiedotteesta, joka on lainanhaltijoiden saatavilla ja jonka voi pyytää tabulaatioagenttina toimivalta Nordea Bank Abp:ltä.

Tabulaatioagentti: Nordea Bank Abp, e-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com,

Tiedoksi: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996.

ÅLANDSBANKEN ABP

Maria Rissanen
Head of Group Treasury
e-mail: maria.rissanen@alandsbanken.fi
tel. +358 204 293 683

Päivi Kuitunen
Legal Counsel
e-mail: paivi.a.kuitunen@alandsbanken.fi
tel. +358 204 293 630

Tärkeitä tietoja

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, tällaista joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan, myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta, hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai Notice of the Procedure in Writing -tiedote ei ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän ilmoituksen tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä ilmoituksessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien Joukkovelkakirjat, tai suostumuksenhakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä ilmoitus tai Notice of the Procedure in Writing -tiedote eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä ilmoitusta tai Notice of the Procedure in Writing -tiedotetta ei saa julkaista, välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tässä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Ålandsbankenin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin, jotka koskevat sen taloudellista asemaa, toiminnan tulosta, suunnitelmia, päämääriä, tulevaisuuden suoriutumista ja liiketoimintaa. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joita edeltää tai seuraa tai joihin sisältyy muun muassa sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita merkitykseltään vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Ålandsbankenin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden vaikutuksesta Ålandsbankenin todellinen tulos, suoritus tai saavutukset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niihin sisältyvästä odotetusta tuloksesta, suorituksesta tai saavutuksesta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Ålandsbankenin nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä.

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Major media

www.alandsbanken.com

ANNEX

NOTICE OF PROCEDURE IN WRITING

Alandsbanken Abp Notice of Procedure in Writing 17 August 2021

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    17.08.2021
    Lataa pdf