Siirry pääsisältöön
03 huhtikuuta 2019
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote yhtiökokouksesta
3.4.2019 klo 16.30

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2018.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantai 5. huhtikuuta 2019. Osinko maksetaan perjantaina 12. huhtikuuta 2019.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Marcus Tötterman ja Mari Suomela sekä HT-tilintarkastaja Daniel Haglund. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman osakeantivaltuutuksen koskien 3 000 0000 B-osaketta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhdestä tai useammasta annista maksua vastaan tai maksutta sekä myös omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita. Osakkeiden lukumäärä, joka valtuutuksen nojalla voidaan antaa (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), on yhteensä enintään 3 000 000 osaketta.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Nämä annit voivat tapahtua poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityshankintojen tai liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmien toteuttamista.

Päätöksen mukaan hallituksella on myös oikeus päättää, merkitäänkö merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta, 3.4.2024 saakka.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    03.04.2019
    Lataa pdf