Siirry pääsisältöön
30 maaliskuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote yhtiökokouksesta
30.3.2021

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2020.

Osingonjako ja ilmoitus osingonjaon täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12. 2020 maksetaan osinkoa 1,00 euro osaketta kohden, eli yhteensä 15 602 303,00 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on torstai 1. huhtikuuta 2021 ja maksupäivä maanantai 12. huhtikuuta 2021.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemisraportin ja hyväksynyt sen.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 28 000 euron vuosipalkkion.

Hallituksen jäsenelle maksetaan lisäksi kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta, jossa hän on ollut läsnä.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 750 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman ja KHT-tilintarkastaja Fredrik Westerholm. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin lisäksi KHT-tilintarkastaja Henry Maarala.

Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Ålandsbankenin B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden enimmäismäärä voi olla 1 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,4 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista. Yhtiön omat osakkeet voidaan valtuutukseen perustuen hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on painava syy. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä ja osana yhtiön kannustinjärjestelmää ja muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. syyskuuta 2022 asti.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    30.03.2021
    Lataa pdf