Siirry pääsisältöön
30 maaliskuuta 2022
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
30.3.2022 klo 17.01

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2021.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 1,55 euroa osakkeelta ja lisäksi lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantai 1. huhtikuuta 2022 ja maksupäivä perjantai 8. huhtikuuta 2022.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemisraportin ja hyväksynyt sen.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf. Lisäksi hallitukseen valittiin yksimielisesti uudeksi jäseneksi Mirel Leino-Haltia.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 30 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 28 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Fredrik Westerholm ja KHT-tilintarkastaja Henry Maarala. Lisäksi uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sandra Eriksson.

Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Ålandsbankenin B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden enimmäismäärä voi olla 1 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja noin 17 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutukseen perustuen hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on painava syy.

Osakkeita hankitaan ainoastaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeesta maksettava korkein hankintahinta ei saa olla korkeampi kuin yhtiön osakkeista Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta hankintapäivänä, ja osakkeen alin hankintahinta on hinta, joka on 10 prosenttia alempi kuin yhtiön osakkeista Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta hankintapäivänä. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäviksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai ne voidaan mitätöidä.

Hallitus päättää kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. syyskuuta 2023 asti.

Hallitus