Siirry pääsisältöön
29 maaliskuuta 2023
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
29.3.2023 klo 17.31 EET

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myöntänyt vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2022.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 jaetaan osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäksi lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantai 3.4.2023 ja maksupäivä keskiviikko 12.4.2023.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemisraportin ja hyväksynyt sen.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että toimialan kuvauksessa olevat lakiviittaukset ovat yhtäpitävät nyt voimassa olevan lainsäädännön kanssa, koska kiinnitysluottopankkitoiminnasta annettua lakia (151/2022) on päivitetty.

Pankin yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin ainoastaan ruotsinkielisenä.

Pykälä kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022).

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 13 §:ää yhtiön yhtiöjärjestyksessä muutetaan ja se kuuluu siten seuraavasti:

13 § Revisorer

För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma minst en och högst två revisorer.

Om endast en revisor valts och denne inte är en revisionssammanslutning, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen yksimielisesti Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 30 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 28 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi maksetaan matka- ja yöpymiskustannukset sekä päivärahat Verohallinnon ohjeiden ja pankin matkustusohjeistusten mukaisesti.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Henry Maarala, KHT Sandra Eriksson ja KHT Jessica Björkgren. Tilintarkastajien toimikausi kestää siihen päivään saakka, jolloin yhtiöjärjestyksen 13 §:n vain yhden tilintarkastajan valinnan mahdollistava muutos on rekisteröity kaupparekisterissä.

Yhtiökokous päätti lisäksi valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henry Maarala, toimikaudeksi siitä päivästä alkaen, jolloin yhtiöjärjestyksen 13 §:n vain yhden tilintarkastajan valinnan mahdollistava muutos on rekisteröity kaupparekisterissä.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus

  • Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset
    Lehdistötiedotteet
    29.03.2023
    Lataa pdf