Siirry pääsisältöön
14 helmikuuta 2017
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2016

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
14.2.2017 klo 9.01


Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu
2016 

”Vuoden vakaan liiketuloksemme (25,1 miljoonaa euroa) myötä olemme ylläpitäneet
hyvin korkokatettamme, laskevista markkinakoroista huolimatta. Loppuvuodesta
myös sijoitusasiakkaittemme aktiviteetti vilkastui, mikä johti
välityspalkkiotuottojen kasvuun ja aktiivisesti hallinnoitujen pääomien
volyymien nousuun neljännellä vuosineljänneksellä. 

Ålandsbanken on kasvanut ja vahvistunut toimintavuonna 2016. Siitä huolimatta
tuloksemme ei yllä edellisvuotiselle ennätystasolle. Se johtuu pääasiassa
alhaisemmista tuotoista treasury-toiminnastamme, jossa rahoituserien
nettotuotto oli 3,8 miljoonaa alhaisempi kuin edellisenä vuonna.” 

Peter Wiklöf, toimitusjohtajaTammikuu – joulukuu 2016 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2015

 -- Liiketulos aleni 17 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (30,3).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 19 prosenttia 19,7
   miljoonaan euroon (24,3).
 -- Korkokate kasvoi 2 prosenttia 55,1 miljoonaan euroon (54,0).
 -- Palkkiotuotot, netto alenivat 3 prosenttia 44,9 miljoonaan euroon (46,5).
 -- Kulut alenivat 91,3 miljoonaan euroon (91,6).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat
   4,1 miljoonaa euroa (3,0) vastaten 0,11 prosentin luottotappiotasoa (0,09).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,1 prosenttia (12,0).
 -- Osakekohtainen tulos oli 1,29 euroa (1,60).
 -- Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 11,8 prosenttia
   (12,0)Neljäs vuosineljännes 2016 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2015

 -- Liiketulos aleni 4 prosenttia 6,3 miljoonaan euroon (6,6).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 7 prosenttia 4,9 miljoonaan
   euroon (5,3).
 -- Korkokate aleni 5 prosenttia 14,0 miljoonaan euroon (14,8).
 -- Palkkiotuotot, netto kasvoivat 9 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon (11,2).
 -- Kulut alenivat 3 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon (24,7).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat
   1,0 miljoonaa euroa (1,1) vastaten 0,11 prosentin luottotappiotasoa (0,13).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 8,9 prosenttia (9,9).
 -- Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,35).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni       4.   3.  %   4.  % 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.  %
         nelj.  nelj.    nelj.       2016     2015   
          2016  2016     2015                  
miljoonaa euroa                                 
Tulos                                      
Korkokate     14,0  13,7  2  14,8  -5     55,1     54,0  2
Palkkiotuotot,   12,2  10,6  15  11,2  9     44,9     46,5  -3
 netto                                     
Käyvän arvon    0,3   0,5 -42   2,5 -88     4,2     8,0 -48
 rahoituserien                                 
 nettotuotto                                  
Muut tuotot     4,7   3,8  25   4,0  18     16,2     16,4  -1
Tuotot yhteensä  31,2  28,5  9  32,4  -4    120,4    124,9  -4
                                        
Henkilöstökulut  -14,8  -13,3  12  -15,1  -2    -57,0    -56,0  2
Muut kulut     -7,5  -6,7  12  -8,0  -6    -28,3    -28,7  -1
Poistot      -1,5  -1,5  1  -1,6  -7     -5,9     -6,9 -14
Kulut yhteensä  -23,8  -21,5  11  -24,7  -3    -91,3    -91,6  0
                                        
Tulos ennen     7,4   7,1  4   7,8  -5     29,2     33,3 -12
 arvonalentumis                                 
tappioita                                    
                                        
Arvonalentumist  -1,0  -0,9  17  -1,1  -9     -4,1     -3,0  33
appiot                                     
 luotoista ja                                  
muista                                     
 saamisista                                   
Liiketulos     6,3   6,2  2   6,6  -4     25,1     30,3 -17
                                        
Tuloverot     -1,4  -1,2  16  -1,3  6     -5,4     -6,0  -9
Katsauskauden    4,9   5,0  -1   5,3  -7     19,7     24,3 -19
 tulos                                     
Tuloksen                                    
 jakautuminen:                                 
Ålandsbanken    4,9   5,0  -1   5,3  -7     19,7     24,3 -19
 Abp:n                                     
 osakkeenomista                                 
jat                                       
                                        
Volyymitietoja                                 
Antolainaus    3 808  3 692  3  3 617  5                
 yleisölle                                   
Ottolainaus    3 100  2 897  7  2 675  16                
 yleisöltä 1                                  
Aktiivisesti   3 900  3 837  2  3 927  -1                
 hallinnoitu                                  
 pääoma 2                                    
Oma pääoma     222   217  2   213  4                
Taseen      5 137  4 909  5  4 602  12                
 loppusumma                                   
Riskin määrä   1 576  1 538  2  1 581  0                
                                        
Tunnuslukuja                                  
Oman pääoman    8,9   9,2     9,9        9,1     12,0   
 tuotto, %                                   
 (ROE) 3                                    
Kulu/tuotto-suh  0,76  0,75     0,76       0,76     0,73   
deluku 4                                    
Luottotappiotas  0,11  0,10     0,13       0,11     0,09   
o, % 5                                     
Epävarmojen    0,57  0,90     0,87                  
 saatavien                                   
 osuus, brutto,                                 
 % 6                                      
Epävarmojen     50   39      34                  
 saatavien                                   
 varausaste, %                                 
 7                                       
Core funding     89   90     100                  
 ratio, % 8                                   
Omavaraisuus, %   4,3   4,4     4,6                  
 9                                       
Ydinpääoman    11,8  12,1     12,0                  
 osuus, % 10                                  
Osakekohtainen   0,32  0,33  -1  0,35  -7     1,29     1,60 -19
 tulos, euroa                                  
 11                                       
Osakekohtainen   0,32  0,32  -1  0,34  -7     1,28     1,59 -20
 tulos,                                     
 laimennettu,                                  
 euroa                                     
Osakekohtainen  14,50  14,20  2  14,00  4                
 oma pääoma,                                  
 euroa 12                                    
Osakekohtainen  14,37  14,07  2  13,94  3                
 oma pääoma,                                  
 laimennettu,                                  
euroa                                      
Osakekurssi    14,84  14,10  5  16,40 -14                
 A-osake, euroa                                 
Osakekurssi    14,38  13,58  6  15,60 -13                
 B-osake, euroa                                 
Osakkeiden    15 299 15 299  0 15 208  1                
 lukumäärä (pl.                                 
 omat                                      
 osakkeet),                                   
tuhat kpl                                    
Osakkeiden    15 572 15 540  0 15 411  1                
 lukumäärä (pl.                                 
 omat                                      
 osakkeet),                                   
 laimennettu,                                  
 tuhat kpl                                   
Tehdyt       685   690  -1   667  3     683     663  3
 työtunnit                                   
 kokopäivätoimi                                 
ksi                                       
muunnettuna                                   

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen
liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit. 
2 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan
hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja
konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin. 
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta keskimäärin. 
4 Kulut / Tuotot.
5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle
kauden alussa. 
6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen
arvonalentumistappiovarauksia. 
7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto.
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen
lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä
liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat. 
9 Oma pääoma / Taseen loppusumma.
10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %.
11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin. 
12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä
vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä. 

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena
käännöksenä suomeksi. 
https://www.alandsbanken.ax/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-dec_16.pdf 

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. +
358 (0)40 512 7505
 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  14.02.2017
  Lataa pdf