Siirry pääsisältöön

Tietoa yhtiökommenteista

Tärkeää tietoa

Ålandsbankenin Yhtiökommentit tuottaa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n Pohjoismaiset osakkeet -osasto. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Pohjoismaiset osakkeet ‑osasto koostuu seuraavista henkilöistä: Lars Söderfjell (osastopäällikkö), Niklas Wellfelt (strategi), Kjetil Anthonisen (analyytikko), Per Engström (analyytikko), Tanja Wennonen-Kärna (osakestrategi), Eric Berglund (analyytikko), Niklas Erneholmja (analyytikko), Marcus Lundqvist, Stefan Olsson (analyytikko). Ålandsbanken Abp:n ja Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Tietyissä kysymyksissä Ålandsbankenin toimintaa valvoo myös Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen).

Yhtiöitä koskevien Ålandsbankenin kommenttien tarkoituksena on perustella, miksi tiettyjen yhtiöiden arvopaperit sisältyvät mallisalkkuihin tai Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen aktiiviseen omistukseen (ylipainotus verrattuna osakkeen painoon vertailuindeksissä), ja miksi tiettyjen yhtiöiden arvopaperit eivät sisälly tai niillä on rahastossa neutraali- tai alipainotus.

Ålandsbanken Abp:n, mukaan lukien Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial -sivuliike, antamat kommentit saattavat poiketa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n laatimista ja esittämistä allokaatiopäätöksistä, näkemyksistä ja osake­valinnoista. Nämä eroavaisuudet johtuvat tavallisesti siitä, että arvioinnit tehdään ottaen huomioon eri aikahorisontti.

Eturistiriidat

Ålandsbankenin kommentit laatineet henkilöt vakuuttavat, että he ovat ilmaisseet henkilö­kohtaiset näkemyksensä mainitusta yhtiöstä tai mainituista yhtiöistä (”Yhtiöt”) ja sen arvopapereista.

Kaikki Ålandsbankenissa työskentelevät henkilöt, jotka ovat laatineet kommentit, vakuuttavat, että he eivät ole saaneet, eivätkä tule saamaan, Yhtiöiltä suoraan tai välillisesti korvausta esitetyistä näkemyksistä. Kommentit laatineet henkilöt eivät omista, eivätkä Ålandsbanken Abp tai sen konserni­yhtiöt omista pitkää tai lyhyttä nettomääräistä positiota, joka ylittää 0,5 %:n kynnysarvon Yhtiöiden koko liikkeeseen lasketusta osakepää­omasta. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Ålandsbanken voi tiettyinä ajankohtina omistaa Yhtiöiden osakkeita. Yhtiöt eivät omista yli 5 %:a Ålandsbanken Abp:n tai sen konserniyhtiöiden osakepääomasta. Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei ole ollut Yhtiöiden rahoitus­välineiden liikkeeseenlaskun tai julkisen tarjouksen pääjärjestäjä tai järjestäjä, jos sitä ei selvästi mainita kommenteissa. Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei ole 12 viime kuukauden aikana solminut Yhtiöiden kanssa sopimuksia sijoitus­pankkipalvelujen tarjoamisesta, jos sitä ei selvästi mainita kommenteissa.

Ålandsbanken Abp tai sen konserniyhtiö ei toimi Yhtiöiden rahoitusvälineiden markkinatakaajana.

Kommentit laatineet henkilöt, Ålandsbanken Abp, tai sen konserniyhtiöt, eivät ole solmineet sopimuksia Yhtiöiden kanssa kommenttien laatimisesta.

Eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi Ålandsbanken on vahvistanut konsernin sisäiset säännöt ja ryhtynyt muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

- Kommentit laativa osasto on fyysisesti erillään muista osastoista.
- Kommentit laatineiden palkitseminen ei ole suoraan sidottu Ålandsbanken Abp:n tai sen konserniyhtiöiden toteuttamiin sijoituspankki­transaktioihin.
- Yhtiökommentteja ei paljasteta Yhtiöille ennen niiden levittämistä.

Arvostusmenetelmät

Kommenttien laatimista varten Ålandsbanken voi käyttää erilaisia arvostusmenetelmiä. Yhtiöiden arvostus voidaan tehdä perustuen rahavirta-analyysiin, jolloin tulevat rahavirrat diskontataan kommenttien julkaisupäivään. Toinen menetelmä on verrata Yhtiöiden oman pääoman tuottoa oman pääoman arvostukseen. Eri yhtiöiden vertailuun voidaan käyttää myös kertoimia (esim. P/E-lukuja). Arvostus voi perustua myös siihen, miten yksittäinen yhtiö arvostetaan suhteessa toimialansa muihin yhtiöihin.

Kommenteissa käytettyjen ilmaisujen määritelmät

(Katso alla)

Tietoja riskeistä

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riski. Sijoituksen arvo, ja sen antama tuotto, voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman tai osan siitä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ei tarjous eikä sijoitusneuvontaa

Ålandsbankenin kommentit on tarkoitettu ainoastaan informaatioksi, eikä niitä tule missään tapauksessa käyttää tarjouksena tai katsoa tarjoukseksi myydä tai ostaa arvopapereita tai käyttää neuvona tai katsoa neuvoksi käydä arvopaperikauppaa.

Ålandsbankenin kommenttien määritelmät

Positiivinen = Odotamme, että osakkeen kokonaistuotto ylittää osakemarkkinoiden odotetun tuoton tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.
Neutraali = Odotamme, että osakkeen kokonaistuotto seuraa osakemarkkinoiden odotettua tuottoa tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.
Odottava = odotamme, että osakkeen kokonaistuotto alittaa osakemarkkinoiden odotetun tuoton tulevien 6 – 12 kuukauden aikana.

Kirjoittajat: Lars Söderfjell (LS), Niklas Wellfelt (NW), Stefan Olsson (SO), Eric Berglund (EB), Kjetil Anthonisen (KA), Niklas Erneholm (NE), Marcus Lundqvist (ML), Tanja Wennonen-Kärna (TWK), Per Engström (PE).