Siirry pääsisältöön

Eturistiriidat

Yleistä

Ålandsbanken tarjoaa kokonaisvaltaisen ja laajan valikoiman rahoituspalveluja, joihin sisältyy monia toimintoja eri osa-alueilla. Tämä merkitsee, että eturistiriitoja saattaa esiintyä Ålandsbankenin tai muiden Ålandsbanken-konserniin kuuluvien yhtiöiden (mukaan lukien johto, henkilöstö tai muut oleelliset henkilöt) edustamien etujen ja Ålandsbankenin asiakkaiden edustamien etujen välillä, tai että tällainen ristiriita syntyy eri asiakkaiden etujen välillä. Eturistiriidoilla tarkoitetaan myös sellaisia eturistiriitoja, joita saattaa esiintyä Ålandsbankenin eri toimintojen ja konsernin muiden sisäisten toiminta-alueiden välillä. 

Eturistiriitoja, joita saattaisi syntyä yllä olevan mukaan, ovat esimerkiksi, että Ålandsbanken (johto ja henkilöstö mukaan lukien):

  • saa taloudellista voittoa tai välttää taloudellisen tappion asiakkaan kustannuksella, esimerkiksi kaupankäynnillä omaan lukuunsa.

  • omaa asiakkaalle tarjottavan palvelun tai toteutettavan liiketoimen tulokseen liittyen asiakkaan edusta poikkeavan edun.

  • ottaa vastaan tai voi tulla ottamaan vastaan kannustimia joltakin muulta taholta kuin asiakkaalta asiakkaalle tarjottavan palvelun yhteydessä, tai

  • harjoittaa samanlaista toimintaa kuin asiakas.

Ålandsbanken on ryhtynyt kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tunnistaakseen, ehkäistäkseen ja hallitakseen eturistiriidat, joita sen toiminnassa esiintyy. Ålandsbanken on tunnistanut ristiriitatilanteet, joissa potentiaalisia eturistiriitoja voi syntyä ja jolloin yhden tai useamman asiakkaan etuihin saatetaan vaikuttaa negatiivisesti: 

  • Sijoitusneuvonnan ja salkunhoidon tarjoaminen

  • Toimeksiantojen käsittely

  • Henkilöstön palkitseminen

  • Sivutoimet ja esteellisyyskysymykset

  • Henkilöstön omat liiketoimet

  • Toiminnan ulkoistaminen

Pankin toimenpiteet

Ålandsbanken on vahvistanut sisäiset säännöstöt eturistiriitojen hallintaa varten. Niissä kuvataan, miten eturistiriidat on hallittava sen välttämiseksi, että asiakkaan etuihin vaikutetaan negatiivisesti. 

Henkilöstön tulee aina ensisijaisesti valvoa asiakkaan etuja. Ålandsbankenin on sijoituspalveluja tarjotessaan kohdeltava asiakkaita oikeudenmukaisesti ja hyvän tavan mukaisesti suosimatta ketään asiakasta jonkun toisen eduksi.

Eturistiriitojen välttämiseksi Ålandsbanken on ryhtynyt useisiin hallinnollisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi pitäen erillään konsernin eri toiminnot, joiden välillä eturistiriitoja voi syntyä, jotta tietoa ei voida käyttää oikeudettomasti jossakin toisessa osassa konsernia. Salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt tulee aina huomioida, sekä konsernin sisällä että ulkoisten tahojen kanssa. 

Yllä olevien toimenpiteiden lisäksi olemme ottaneet käyttöön useita sisäisiä säännöstöjä, joista käy ilmi miten eturistiriitoja tulee hallita. Esimerkkejä näistä sisäisistä säännöstöistä ovat säännöstö henkilöstön omista liiketoimista, säännöstö sijoitusneuvonnan tarjoamisesta ja säännöstö henkilökunnan palkitsemisesta.

Jos olemassa olevat järjestelyt ja rajoitetoimet, joihin Ålandsbanken on ryhtynyt, eivät riitä estämään negatiivista vaikutusta asiakkaan etuihin, asiakkaalle ilmoitetaan eturistiriidasta yksityiskohtaisesti sekä sellaisella tavalla, että asiakkaan on mahdollista ymmärtää ja tallentaa informaatio sekä saada tämän jälkeen mahdollisuus tehdä päätös palvelun tai toimeksiannon toteuttamisesta. Ålandsbanken ilmoittaa asiakkaalle eturistiriidan tyypin tai lähteen, ennen kuin Ålandsbanken ottaa toteuttaakseen asiakkaan pyytämän sijoitus- tai oheispalvelun.

Lisätietoja
Asiakkaan pyynnöstä Ålandsbanken antaa lisätietoja eturistiriitojen hallintaa koskevista Ålandsbankenin sisäisistä säännöstöistä.