05 kesäkuuta 2019
Suomi

Ålandsbanken Green Bond ESG -rahasto – sijoittamista kestävästi ja vastuullisesti

Investeringar

Jyri Suonpää

Salkunhoitaja, ÅAB Green Bond ESG -sijoitusrahasto

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja monet muut ympäristöömme nopeasti vaikuttavat tekijät muuttavat myös sijoitusympäristöä voimakkaasti ja vauhdilla. Toisaalta sosiaalisen vastuun osa-alueet, kuten eriarvoistumisen pysäyttäminen, työvoiman kohtelu ja tuoteturvallisuus ovat nousseet sijoituksia ohjaaviksi tekijöiksi. Sijoituksia tehdessään sijoittajan tulee näiden lisäksi myös kiinnittää yhä enemmän huomiota yritysten hyvään hallintoon. Siinä esille nousevat erityisesti korruption vastaiset toimenpiteet, verovälttelyn estäminen ja palkitsemisjärjestelmät.

ESG-sijoittamisen lähtökohdan muodostavatkin nämä kolme osa-aluetta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa (E= Environment, S= Social ja G= Governance). Normatiivisena viitekehyksenä niille ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

Green Bondit, vihreät joukkovelkakirjat, ovat perinteisiä vieraan pääoman instrumentteja, joilla on sama tuotto- ja riskiprofiili kuin saman liikkeeseenlaskijan tavanomaisissakin velkakirjoissa. Merkittävimmät erot verrattuna tavanomaisiin velkakirjoihin ovat ensinnäkin läpinäkyvyys, eli liikkeeseenlaskijan on kerrottava yksityiskohtaisesti mihin velkakirjalla nostetut varat käytetään, ja toiseksi varoilla on rahoitettava vihreitä investointeja. Nämä vihreät investoinnit määritellään yleisesti hyväksytyissä vihreiden velkakirjojen periaatteissa, Green Bond Principles (GBP), seuraavanlaisesti:

1. Investoinnin täytyy tuottaa selviä, kestäviä ja positiivisia ympäristövaikutuksia.

2. Yrityksellä tulee olla prosessi vaikutusten arviointiin ja valintaan.

3. Varojen on aina oltava osoitettu tiettyihin investointeihin.

4. Raportointi varojen käytöstä on oltava luotettavaa ja vuosittaista.

Edellä kuvatuista periaatteista muodostuu Ålandsbanken ESG Green Bond -rahaston sijoituspolitiikka. Sijoitusstrategioissaan rahasto noudattaa neljää tapaa. Ensimmäinen tapa on poissulkeminen, eli rahasto poissulkee Ålandsbankenin vastuullisuusstrategian mukaisesti sijoitukset alkoholin ja tupakan valmistukseen ja jakeluun, rahapelitoimintaan, aikuisviihteeseen sekä aseisiin. Lisäksi rahasto poissulkee sijoitukset yrityksiin, joiden liikevaihdosta fossiiliset polttoaineet (kivihiili, öljy, kaasu) tuovat yli viisi prosenttia. ESG-luokittelussa ja -arvioinnissa rahasto käyttää ulkopuolisia, tunnustettuja ja globaaleja toimijoita (MSCI ja Sustainalytics). Pääsääntöisesti vain riittävän hyvän ESG-luokituksen saanut yritys on kelvollinen sijoituskohde (MSCI:n asteikolla AAA – BBB). Toinen tapa on ns. positiivinen seulonta, eli rahasto pyrkii valitsemaan kultakin toimialalta parhaita yrityksiä sijoituskriteeriensä mukaan. Kolmas tapa on integroida ESG-tekijöiden arviointi mukaan kaikkeen yritysanalyysiimme. Neljäs tapa on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteidemme liiketoimintavalintoihin, niiltä osin kuin vieraan pääoman sijoittajalle se on mahdollista. Green Bondien osalta edellytämme ulkopuolista arviota hankkeen vihreydestä joltakin yleisesti tunnustetulta arvioitsijalta. Rahasto on aktiivinen sijoittaja, eikä se siis seuraa mitään indeksiä. Rahaston kaikki sijoitukset ovat euromääräisiä, eikä rahasto käytä johdannaisia muutoin kuin mahdollisesti korkoriskiltä suojautumiseen. Rahastoon on mahdollista tehdä merkintöjä ja lunastuksia jokaisena pankkipäivänä.

Sijoittajat ovat pitäneet vastuullisen ja kestävän sijoittamisen hankkeita jossakin määrin ongelmallisina sijoituskohteina. On usein ajateltu, etteivät ne tuota riittävästi ja että kyse on jollakin tavoin hyväntekeväisyydestä. Tämä väärinkäsitys on kuitenkin jo väistymässä, sillä tieto ja ymmärrys ja sen myötä kiinnostus vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin on voimakkaassa kasvussa.  Sijoittajilla on jo aikaisempaa parempi käsitys pidemmän ajan riskeistä, sääntely on kiristymässä, yritysten maine ja juridisten riskien hallinta on tullut sekä yrityksille itselleen että sijoittajille yhä tärkeämmäksi, ja sijoittajien kannalta ehkä tärkeimpänä, lisääntynyt tutkimustieto viittaa parempaan tuotto-/riskisuhteeseen kestävissä ja vastuullisissa sijoituksissa verrattuna perinteisiin sijoituksiin. On jo olemassa vahvaa tutkimuksellista viitettä siitä, että vastuullinen sijoittaminen johtaa ylituottoihin.

Vastuullisen ja kestävän kehityksen vaatimat investoinnit ovat niin mittavia, ettei niitä kyetä kattamaan pelkästään julkisin toimin. Yksityisen sijoittajan kannattaa olla ajoissa liikkeellä, kun vastuullisten sijoitusten houkuttelevuus lisääntyy ja esimerkiksi päästöjä aiheuttavien sijoituskohteiden kannattavuus heikkenee. ÅAB Green Bond ESG -rahasto on yksi tapa olla mukana tässä kehityksessä ja samalla saada tuotto-/riskisuhteeltaan kilpailukykyistä tuottoa. Ålandsbanken on ollut jo sadan vuoden ajan kasvattamassa asiakkaidensa varallisuutta. Jatkamme samalla tapaa toiselle vuosisadallemme, kestävästi ja vastuullisesti.

Jyri Suonpää, salkunhoitaja, ÅAB Green Bond ESG -sijoitusrahasto
05.06.2019

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!