03 maaliskuuta 2022
Suomi

Ålandsbankenin ilmastotavoitteet – hiilineutraalius, nettonolla ja päästökompensaatio

Man skog klimatmal natur stor logo finska

Panostimme viime vuonna vahvasti ilmastokysymyksiin sekä niihin toimenpiteisiin, joita Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset vaatimukset edellyttävät. Laajensimme myös entisestään päästöjemme ilmastolaskentapohjaa, joka kattaa nyt koko ydinliiketoimintamme, sisältäen luotonannon ja treasury-salkkumme lisäksi myös asiakkaidemme sijoituskaupat.

Ilmastojalanjäljen laskenta perustuu Greenhouse Gas Protocoliin (GHGP), joka on vakiintunein standardi kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja raportoinnissa. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasut on jaettu kolmeen eri kategoriaan: yrityksen omassa toiminnassa syntyvät päästöt (suorat), esimerkiksi ostosähkön ja -lämmön päästöt (välilliset) sekä muut epäsuorat päästöt, kuten ostetut materiaalit, jätehuolto ja liikematkat, joita organisaatio ei omista tai hallitse. Jotta voimme seurata kehitystämme kestävän kehityksen alueella, on mahdollisuus mitata ja kohdistaa jälkiämme ehdottoman tärkeä.

Ilmastoneutraalius ja nettonollapäästöt pitkän aikavälin tavoitteina

Joulukuussa 2021 asetettiin Ålandsbanken-konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteet. Ilmastotavoitteet koskevat koko konsernia, johon kuuluu emoyhtiö Ålandsbanken Abp sekä tytäryhtiöt Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy ja Crosskey Banking Solutions Ab Ltd. Tavoitteet ovat seuraavat:

1. Vähennämme CO2e-päästöjämme 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2021.

2. Olemme ilmastoneutraaleja vuoteen 2035 mennessä, Suomen ilmastopoliittisten päätösten mukaisesti.

3. Saavutamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Päästökompensaatio osana ilmastostrategiaa

Ilmastostrategiamme painopiste on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä asteittain, asettamalla tavoitteet sekä vuosittain että pitkällä aikavälillä. Tiedämme, että emme voi vähentää kaikkia päästöjä välittömästi. Tärkeä osa ilmastostrategiaa onkin siksi kompensoida niitä päästöjä, joita emme onnistu välttämään. Siksi olemme päättäneet aloittaa päästökompensoinnin vuodesta 2021 eteenpäin koskien niitä CO2e-päästöjä, jotka liittyvät omaan toimintaamme ja jota voimme mitata tänään. Näihin lukeutuu yrityksen suorat päästöt esimerkiksi ajoneuvojen kautta, sekä välilliset päästöt, jotka aiheutuvat esimerkiksi sähkön tuotannosta, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä kuljetuksista, jätteistä ja työmatkoista.

Ålandsbankenin päästösalkku

Yhdessä suomalaisen voittoa tavoittelemattoman startup-yrityksen Compensaten kanssa olemme kehittäneet päästösalkun, joka kompensoi oman toimintamme vuodelle 2021 raportoidut päästöt. Compensaten dynaamisen korvaussalkun malli vähentää yksittäisiin hankkeisiin liittyviä riskejä, tinkimättä koko salkun tasapainosta.

Varmistaakseen parhaimman vaikutuksen Compensatella on korkeat vaatimukset koskien vastuullisuutta, joka perustuu kolmeen kohtaan:

1. läheinen yhteistyö tutkimusyhteisön kanssa

2. erittäin valikoiva päästösalkku ja

3. sisäänrakennettu ylikompensointi, jonka tarkoituksena on varmistaa todellinen vähintään 1 tonnin CO2-vähennys jokaista CO2e-kompensointitonnia kohden.

Ålandsbankenin päästösalkku

  • Salkku koostuu dynaamisesti useista hankkeista maksimoidakseen myönteisiä ilmastovaikutuksia ja vähentääkseen yksittäisten hankkeiden riskejä.
  • 80 % salkusta koostuu hankkeista, jotka vähentävät ja varastoivat kasvihuonekaasuja.
  • 20 % salkusta koostuu innovaatioprojekteista koskien uutta teknologiaa esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.
  • Salkku sisältää sisäänrakennetun ylikompensoinnin, joka takaa todellisen hiilidioksidin vähennyksen.
  • Salkku edistää vahvasti biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja sosioekonomisen haavoittuvuuden vähentämistä.
  • Salkku edistää jokaista YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Mitä tarkoittaa päästökompensaatio, ilmastoneutraalius ja nettonollapäästöt?

Yksinkertaisesti sanottuna päästökompensaation avulla yksilöt, organisaatiot ja kansakunnat saavat mahdollisuuden tukea ympäristöprojekteja ympäri maailmaa oman hiilijalanjälkensä tasapainottamiseksi.

Ilmastoneutraali tarkoittaa, että ilmakehän hiilidioksidipäästöjen määrä on sama kuin määrä hiilidioksidia, joka vähennetään ilmakehästä. Ilmastovaikutus on silloin neutraali. Yritykset voivat käyttää erilaisia ​​tapoja saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden.

Kun pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet on saavutettu, eli kun päästöjä on vähennetty mahdollisimman paljon, voidaan jäljellä olevat väistämättömät päästöt neutralisoida ja saavuttaa nettonollapäästöt. Lisäksi yrityksiä kannustetaan etenemään nettonollatavoitteitaan pidemmälle auttamalla pysäyttämään ilmastonmuutosta arvoketjunsa ulkopuolella, esimerkiksi tukemalla hiilidioksidiprojekteja, kuten metsien suojelua tai puiden uudelleenistutusta.

Suurin osa kansallisista ja kansainvälisistä ilmastotavoitteista tavoittelee nettonollaa joko vuoteen 2030 tai 2050 mennessä. Tämän saavuttamiseksi päästöjä on vähennettävä, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä myös kompensoida ja sitoa päästöjä.

Lue lisää Compensaten toiminnasta.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken