13 lokakuuta 2022
Suomi

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko -rahasto – hyvä yli 4 % tuotto-odotus maltillisella ja rajatulla riskillä

Jyri suonpaa personal

Sijoitusmarkkinoilla vuotta 2022 on leimannut suuri epävarmuus, mikä on näkynyt lähes kaikkien omaisuusluokkien kohonneena volatiliteettina eli markkina-arvojen heiluntana. Epävarmuutta markkinoille ovat aiheuttaneet niin geopoliittiset jännitteet kuin ennätyskorkeat inflaatioluvut sekä pandemian seurauksena yhä jatkuvat negatiiviset vaikutukset muun muassa toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Epävarmuutta lisää myös keskuspankkien rahapolitiikan linjan muutos elvyttävästä kohti kiristyviä rahoitusolosuhteita. Vahvimmin loppuvuoteen tulee vaikuttamaan markkinoiden ja keskuspankkien tasapainoilu heikkenevän talouskehityksen ja inflaatio-odotusten välillä. Tulevaisuus on tietysti aina arvoitus, mutta nyt sen ennakoiminen on erityisen vaikeaa.

Pitkäaikainen sijoittaja katsoo kyllä taloussyklien yli, eikä niinkään huolestu lyhyemmän ajan voimakkaistakin päivittäisistä markkina-arvojen muutoksista. Toisaalta sijoittajan likviditeettitarpeet ja sijoitusten hajautuksen tuoma hyöty puoltavat myös sellaisia sijoitusvaihtoehtoja, joissa riskit ovat maltillisia ja rajattuja sekä olisivat päivittäin muutettavissa käteiseksi rahaksi, mutta samalla niiden tuotto-odotus ylittäisi selvästi pankkitalletuksen tuoton. Lyhyen koron rahastot toimivat hyvin sekä rahojen väliaikaisena sijoituspaikkana että osana koko sijoitussalkun hajautusta. Ne ovat matalan riskin rahastoja ja sopivat tilanteisiin, joissa sijoittaja haluaa välttää sijoitustensa suuria arvonvaihteluita.

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko -rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin sijoitustodistuksiin (aika erääntymiseen alle 12 kuukautta), vaihtuvakorkoisiin lainoihin sekä lyhyen jäljellä olevan juoksuajan joukkovelkakirjoihin. Rahasto voi myös sijoittaa valtioiden ja niihin rinnastettavissa olevien instituutioiden lyhyisiin korkoa tuottaviin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään ainoastaan euromääräisiin kohteisiin, joten rahastossa ei ole valuuttakurssiriskiä, eikä rahasto myöskään käytä johdannaistuotteita sijoitustoiminnassaan. Sijoitukset ovat laajasti hajautettu tarkoittaen, että yhdenkään yksittäisen sijoituksen osuus koko rahastosta ei ylitä 2 %.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava duraatio on 0,5, joka tarkoittaa rahaston positiivista/negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso laskee/nousee yhden prosenttiyksikön.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisin maksuun on noin yksi vuosi. Eli vaikka yleinen korkotaso nousisikin, niin rahasto pääsee nopeasti kiinni myös nouseviin tuottoihin. Rahaston tämänhetkinen tuotto-odotus tai juokseva tuotto (01.10.2022) on 4,45 %. Huomattavasti parempi kuin lyhyen koron rahastoilla on ollut pitkään aikaan.

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko -rahaston salkunhoitajana toimii Pontus Soramäki, joka on hoitanut rahastoa sen käynnistämisestä asti, miltei 20 vuotta (rahaston perustamispäivä oli 31.12.2004). Rahastoja vertaileva ja tutkiva analyysiyhtiö Morningstar on luokitellut rahaston sen tuottohistorian perustella parhaaseen mahdolliseen luokkaan – Morningstarin luokitusjärjestelmässä rahastolla on viisi tähteä.

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko -rahaston sijoitustoimintaa, kuten muutakin Ålandsbankenin toimintaa, ohjaa myös vastuullisuuden periaatteemme ympäristö- ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä kohdeyritysten hyvän hallintotavan osalta.

Rahasto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille sekä sopii säästäjälle ja sijoittajalle, joka haluaa varoilleen monia muita omaisuusluokkia vakaamman, mutta samalla kilpailukykyisen tuottokehityksen ilman valuutta- ja johdannaisriskiä. Ja lisäksi sille, joka hakee sijoitusvaihtoehtoa matalalla luotto- ja korkoriskillä sekä ilman, että sijoitus on sidottu ennalta määrättyyn määräaikaan.

Jyri Suonpää
Korkojohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö
13-10-2022

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken