04 toukokuuta 2021
Suomi

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt

Alandsbanken lars soderfjell och eric berglund nordiska smabolag

Ålandsbanken lanseerasi toukokuussa 2020 uuden osakerahaston – Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt. Rahaston sijoitukset kohdistetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, jotka luokittelemme laatuyhtiöiksi, eli yhtiöihin, joilla on vakaa tase, vahva kassavirta, korkea kannattavuus ja hyvät kasvumahdollisuudet. Kohtuulliseen hintaan.

Pienet yhtiöt – Suuret voittajat?

Sijoitushistoriaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että sijoitukset pienyhtiöihin verrattuna suurempiin yhtiöihin ovat eronneet toisistaan selvästi. Sijoitukset pienyhtiöihin ovat historiallisesti antaneet parempaa tuottoa kuin suuret yhtiöt ryhminä. Kuitenkin morningstar.fi -sivuston tilastojen mukaan suuryhtiörahastoihin sijoittaa suurempi ryhmä ihmisiä kuin pienyhtiörahastoihin, mikä johtuu luultavasti käsityksestä, että sijoitukset pienyhtiöihin tarkoittaa korkeampaa riskiä.

Joten miksi pienyhtiöt ovat olleet tuottoisampia? Siihen ei luonnollisesti ole yhtä yksittäistä syytä, vaan se on monen tekijän summa. Yksi syistä on, että pienyhtiöt ovat suurempia yhtiöitä varhaisemmassa kehitysvaiheessa, minkä vuoksi niillä on suuremmat kasvumahdollisuudet. Pienempi yhtiö voi esimerkiksi huomattavasti helpommin kaksinkertaistaa liikevaihtonsa. Pienyhtiöt ovat lisäksi usein yrittäjäjohtoisia organisaatioita, ja ne nähdään suuryhtiöitä useammin mahdollisina ostokohteina.

Pieniä yrityksiä ei tavallisesti myöskään ole analysoitu yhtä perusteellisesti kuin suuria, joten aktiivinen sijoittaja voi löytää aliarvostettuja osakkeita useammin niiden joukosta kuin tarkasti analysoitujen suuryritysten joukosta. Kotiläksynsä tehnyt sijoittaja, joka hankkii laajan ymmärryksen yhtiöiden liikeideasta ja potentiaalista, löytää ennemmin tai myöhemmin löytämättömiä helmiä pienyritysten joukosta. Tosiasia on, että useat maailman menestyneimmistä sijoittajista, kuten Warren Buffet, Peter Lynch ja Michael Burry, aloittivat sijoittajauransa keskittymällä alianalysoituihin pienyhtiöihin, jotka osoittautuivatkin olevan johtavia omilla markkinasektoreillaan.

Asian kääntöpuolena on kuitenkin, että suhteellisen aikaisessa kehitysvaiheessa olevat pienyhtiöt ovat usein enemmän riippuvaisia henkilöistä. Lisäksi ne rakentavat toimintansa vain muutamien tuotteiden ja markkinoiden varaan, mikä tekee yhtiöistä herkkiä mahdollisille häiriöille. Pienyhtiöiden osakekurssit heiluvat yleisesti ottaen muuta pörssiä enemmän, mikä antaa enemmän tuottoa ajan kuluessa, mutta voi lyhyellä tähtäimellä olla hyvin hermoja raastavaa.

Iso kysyntä pienyhtiöihin asiakkaidemme parissa

– Näimme asiakkaidemme keskuudessa suuren kysynnän puhtaaseen pienyhtiörahastoon, mikä motivoi meitä käynnistämään Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahaston, kertoo Eric Berglund, jolla on päävastuu rahaston sijoituksista. Hän kertoo myös, että rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja suurin osa salkusta on sijoitettu alhaisen indeksitason omaaviin pienyhtiöihin. Rahasto eroaa kilpailijoistaan sillä, että yksittäisten sijoitusten painot salkussa pidetään samalla tasolla – perusajatuksena on noin 40 sijoitusta, kukin 2,5 prosentin painolla, joiden annetaan liikkua markkinoiden mukaan.

– Tämä johtaa hyvään riskinhajautukseen samalla kun kaikki yksittäiset sijoitukset ovat tarpeeksi suuria, jolloin niillä on merkitystä kokonaisuuden kannalta, sanoo osakejohtaja Lars Söderfjell. Tiivistettynä sijoitusfi losofi anamme on etsiä laatuyhtiöitä, joiden arvostus on kohtuullinen. Tämä ajattelutapa on tuttu myös varainhoitomme muilta osaalueilta. Iso osa analyysin tekemisestä koostuu myös vahvan kasvuprofi ilin omaavien yhtiöiden löytämisestä.

Vastuullisuus on tärkeä sijoituskriteeri ja rahasto seuraa Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen yleisiä sääntöjä ja periaatteita. Rahasto ei myöskään sijoita yhtiöihin, joiden toiminta liittyy fossiilisten polttoaineiden tai aseiden valmistukseen. Toukokuussa 2020 aloitettu rahasto on menestynyt hyvin, ja nousua on tällä hetkellä noin 30 prosenttia, mikä on huomattavasti vertailuindeksiä paremmin.

Rahastoesite, avaintietoesite sekä muutalisätietoa on saatavilla täällä sekä Ålandsbankenin konttoreissa.

Kuva: Osakejohtaja Lars Söderfjell ja vastaava rahastonhoitaja Eric Berglund.

Teksti: Therese Pettersson Kuva: Viktor Fremling

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä noustaa että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!